Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden overeenkomst

LEES DEZE WEBSITE LEES DE OVERWEGING VOOR EN ALS VOORWAARDE DAT U TOEGANG KRIJGT.

HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST EN HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE BEPALINGEN VAN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE ZIJN VERPLICHTE OVERWEGINGEN VOOR DE WEBSITE DIE U HET RECHT TOEKENT OM TE BEZOEKEN, LEZEN, WEDEROPEN, TRANSACTEREN, PROCESBETALINGEN TE BEWERKSTELLEN OF ERMEE SAMENWERKEN OP WELKE MANIER DAN OOK . DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, BEVESTIGT U DAT ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN AAN U ZIJN DOORGESTUURD. ALLE OVEREENKOMSTEN, VERKLARINGEN, BELOFTEN, GARANTIES, ACTIES OF VERKLARINGEN VAN BEZOEKERS DIE OP ENIGERLEI WIJZE VAN DEZE OVEREENKOMST VERSCHILLEN, ZULLEN GEEN KRACHT OF GEVOLG ZIJN.

ALLE PERSONEN WORDEN TOEGESTAAN TOT TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, TENZIJ ZE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID LEZEN EN ACCEPTEREN.

DOOR NAGENOEMING, BEZOEKING, GEBRUIK, TRANSACTERENDE BETALINGEN NAMENS OF INTERACTIE MET DEZE WEBSITE ALS VERKOPER, INTERMEDIAIR, GELIEERDE MAATSCHAPPIJ, KLANT, AANBIEDER VOOR VERKOOPSDIENST, UITGEVER, ADVERTEERDER OF ENIGE INTERACTIE WELKE AANSPRAKELIJK STAAN MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN VAN DEZE VOORWAARDEN GEBRUIK BELEID EN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE. INCLUSIEF ELKE WIJZIGING VAN DEZE OVEREENKOMST OF AANVULLEND BELEID OP BASIS VAN DE REFERENTIE WELKE DE WEBSITE IN DE TOEKOMST KAN MAKEN IN ZIJN ENIGE DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID.

ALLE PERSONEN ONDER DE leeftijd van 18 WORDEN TOEGELATEN TOT DEZE WEBSITE. ALS U ONDER DE 18 JAAR WOONACHTIG ZIJN, IS HET ONRECHTMATIG VOOR U OM DE WETENSCHAP OF DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE IN ELK GEVAL TE BEZOEKEN, LEZEN OF INTERACTEREN. DEZE WEBSITE ONTBREEKT SPECIAAL TOEGANG TOT ELK PERSOON DAT ONDER DE PRIVACYVERKLARING VAN HET KIND ONLINE VAN 1998 VALT.

DEZE WEBSITE BEHOUDT HET RECHT OM TOEGANG TE VERLENEN AAN EEN PERSOON OF EEN VIEWER OM ENIGE REDEN. VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID, DIE U ALS VOORWAARDE VOOR HET KIJKEN AANVAARDT, IS HET DE SITE TOEGESTAAN DAT GEGEVENS EN INFORMATIE VOOR HET UITSLUITEN EN VOOR VEEL ANDER GEBRUIK ZULLEN VERZAMELEN EN OPSLAAN.

DE GEBRUIKSOVEREENKOMST KAN VAN TIJD TOT TIJD VERANDEREN. BEZOEKERS HEBBEN EEN BEVESTIGINGSRECHT, ALS ONDERDEEL VAN DE OVERWEGING VOOR TOESTEMMING OM DEZE WEBSITE TE BEKIJKEN, OM ZELF OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN VERANDERINGEN.

PARTIJEN BIJ DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen, wederverkopers of klanten, hierna gezamenlijk aangeduid als “Bezoekers”, zijn partij bij deze overeenkomst. De website en de eigenaars en / of exploitanten van zijn voorgangerwebsites zijn partij bij deze overeenkomst, hierna “Website” genoemd. Bezoekers begrijpen en erkennen dat deze overeenkomst alle overeenkomsten met bezoekers met de website overreglementeert en verdringt, inclusief maar niet beperkt tot Bezoekers bezitten de gebruiksvoorwaarden van de elektronische website, het privacybeleid of andere voorgestelde juridisch bindende overeenkomsten op de website van de bezoeker.

De website wijst hierbij alle electronische overeenkomsten van de bezoekerswebsite af, inclusief maar niet beperkt tot de algemene voorwaarden van bezoekers. Deze overeenkomst is van toepassing op alle partijen. In geval van een geschil met Bezoeker is de Website onderworpen aan deze overeenkomst en aan de toepasselijke standaardregels en -wetten die worden beslecht in bindende arbitrage of een rechtbank bij de keuze van Websites in het rechtsgebied van de keuze van de Websites. Alle overeenkomsten, verklaringen, beloftes, garanties, acties of verklaringen van bezoekerswebsites of andere voorgestelde overeenkomsten die op enige manier afwijken van de voorwaarden van deze overeenkomst, zullen geen kracht of gevolg hebben. Alle bezoekers, inclusief wederverkopers, tussenpersonen, gelieerde ondernemingen, joint venture-partners, uitgevers, adverteerders, online marketeers en alle gebruikers die deze website bezoeken of op welke manier dan ook bezoeken, zijn onderworpen aan wederzijdse vrijgave en eventuele contracten of overeenkomsten mogen niet worden toegestaan. beëindigd om welke reden of reden dan ook zonder wederzijdse schriftelijke toestemming en instemming van de website.

GEBRUIK VAN INFORMATIE VAN DEZE WEBSITE

Tenzij u een uitdrukkelijk schriftelijk contract met deze website bent aangegaan dat het tegendeel inhoudt, hebben bezoekers, kijkers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen of klanten niet het recht deze informatie te gebruiken in een commerciële of openbare omgeving; ze hebben niet het recht om het uit te zenden, te kopiëren, op te slaan, af te drukken, te verkopen of delen van de inhoud van deze website te publiceren. Door de inhoud van deze website te bekijken, gaat u akkoord met deze staat van kijken en erkent u dat ongeoorloofd gebruik onwettig is en u mogelijk civiele of strafrechtelijke sancties oplegt. Nogmaals, Bezoeker heeft geen enkel recht om de inhoud van, of delen daarvan, inclusief zijn databases, onzichtbare pagina’s, gelinkte pagina’s, onderliggende code of andere intellectuele eigendommen die de site kan bevatten, om welke reden dan ook voor welk gebruik dan ook te gebruiken. Niets. Bezoeker stemt in met schadevergoeding ten bedrage van US $ 100.000, naast kosten en daadwerkelijke schade wegens schending van deze bepaling. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het accepteren van deze bepaling een voorwaarde is om te bekijken en dat bekijken acceptatie inhoudt.

EIGENDOM VAN DE WEBSITE OF RECHT VOOR GEBRUIK, VERKOOP, PUBLICATIE VAN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of zijn gelicentieerd door de website. Materiaal op de website moet worden verondersteld eigendom van en auteursrechtelijk beschermd te zijn. Bezoekers hebben geen enkele rechten in de inhoud van de site. Gebruik van de inhoud van de website om welke reden dan ook is onwettig tenzij het wordt gedaan met uitdrukkelijke overeenkomst of toestemming van de website.

HYPERLINKING NAAR SITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN REFERENCING SITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door de website, mag niemand deze site, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen of auteursrechtelijk beschermd materiaal) aan die van hen om welke reden dan ook linken. Verder mag u niet verwijzen naar de url (website-adres) van deze website in commerciële of niet-commerciële media zonder uitdrukkelijke toestemming, noch mag u de site ‘inlijsten’. U gaat er specifiek mee akkoord om samen te werken met de Website om dergelijke activiteiten te verwijderen of te deactiveren en bent aansprakelijk voor alle schade. U gaat hierbij akkoord met een schadevergoeding van US $ 100.000,00 plus kosten en werkelijke schade voor het overtreden van deze bepaling.

DISCLAIMER VOOR INHOUD VAN DE SITE

De website verwerpt elke verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van deze website. Bezoekers veronderstellen het enige risico van het bekijken, lezen, gebruiken of vertrouwen op deze informatie. Tenzij u anderszins een uitdrukkelijk andersluidend contract met de website hebt gesloten, hebt u niet het recht om erop te vertrouwen dat de hierin opgenomen informatie juist is. De website biedt geen dergelijke garantie.

Alles is in het werk gesteld om dit product en zijn potentieel nauwkeurig weer te geven. Hoewel deze industrie een van de weinige is waar men zijn eigen cheque kan schrijven in termen van inkomsten, is er geen garantie dat u geld zult verdienen met behulp van de technieken en ideeën in deze materialen. Voorbeelden en getuigenissen in deze materialen mogen niet worden geïnterpreteerd als een belofte of een garantie voor inkomsten. Het winstpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product gebruikt, hun ideeën en technieken. Dit product is geen zakelijke mogelijkheid en biedt alleen advies en training over internet en zoekmachine-optimalisatie. Dit is een nieuw product en systeem en als zodanig is er geen geschiedenis van inkomsten van het gebruik ervan. WIJ VOLGEN NIET WERKELIJKE WINST VAN GEBRUIKERS VAN ONS PRODUCT ZOALS HETZELFDE DE GEBRUIKERS SCHENDT GEHEIMEN EN VERTROUWELIJKE OF EIGENLIJKE INFORMATIE. DE INFORMATIE OP DEZE SITE IS ONZE ERVARING MET HET PRODUCT. ALS JE UW ERVARING WILT DELEN, WEET HET ONS.

DISCLAIMER VOOR SCHADE DIE VEROORZAAKT IS AAN UW COMPUTER OF SOFTWARE DOOR INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE. BEZOEKER AANVAARDT ALLE RISICO VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CORRUPTIEFACTOREN.

De website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan computers of software van de bezoeker of een persoon naar wie de bezoeker vervolgens communiceert met corrupte code of gegevens die onopzettelijk zijn doorgegeven aan de computer van de bezoeker. Nogmaals, bezoekers bekijken en communiceren met deze site, of banners of pop-ups of advertenties die daarop worden getoond, op eigen risico.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoeker downloadt informatie van deze site op eigen risico. Website biedt geen garantie dat downloads vrij zijn van corrupte computercodes, inclusief maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Door deze site te bekijken, gebruiken of op enigerlei wijze te gebruiken met inbegrip van banners, advertenties of pop-ups, downloads en als voorwaarde van de website om zijn wettige weergave mogelijk te maken, doet Bezoeker voor altijd afstand van alle aanspraken op schade van welke aard dan ook. en alle beschrijvingen gebaseerd op enige oorzakelijke factor die resulteert in mogelijke schade, ongeacht hoe gruwelijk of uitgebreid, fysiek of emotioneel, te voorzien of onvoorzienbaar, van persoonlijke of zakelijke aard.

VRIJWARING

Bezoeker stemt ermee in dat in het geval hij schade veroorzaakt, waarvoor de website moet betalen, de bezoeker, als voorwaarde om te bekijken, belooft de website voor iedereen te zullen vergoeden.

Voorlegging

Bezoeker stemt ermee in als een voorwaarde om te bekijken, dat elke communicatie tussen Bezoeker en Website als inzending wordt beschouwd. Alle inzendingen, inclusief delen daarvan, afbeeldingen daarop, of de inhoud van de inzending, worden het exclusieve eigendom van de Website en kunnen zonder verdere toestemming worden gebruikt voor commercieel gebruik zonder extra aandacht van welke aard dan ook. Bezoeker stemt ermee in om die informatie alleen door te geven aan de Website, die hij de Website voor altijd wenst te laten gebruiken op elke manier die hij geschikt acht. “Inzendingen” is ook een bepaling van het Privacybeleid.

MERK OP

Geen enkele aanvullende kennisgeving van welke aard dan ook is om welke reden dan ook verschuldigd Bezoeker en Bezoeker garandeert uitdrukkelijk dat het recht op kennisgeving is toegestaan als voorwaarde voor toestemming om de website te bekijken of er interactie mee aan te gaan.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de overweging die de Website vereist voor het bekijken, gebruiken of gebruiken van deze website, stemt de Bezoeker ermee in bindende arbitrage te gebruiken voor enige claim, geschil of controverse (“CLAIM”) van welke aard dan ook (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) die voortkomt uit of verband houdt met deze aankoop, dit product, inclusief aanmaningsvraagstukken, privacykwesties en gebruiksvoorwaarden. In het geval dat de Bezoeker de heersende partij is, draagt de Bezoeker de kosten van zijn eigen advocaatkosten. Website behoudt zich het recht voor om Vistor te procederen in een rechtbank in het rechtsgebied van de keuze van de website.

De kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant heeft in geen enkel geval het recht om voor de rechtbank te verschijnen of een jury te berechten. Viewer, bezoeker, lid, abonnee of klant hebben niet het recht om deel te nemen aan de proefneming voorafgaand aan het proces, behalve zoals bepaald in de regels; u hebt niet het recht om als vertegenwoordiger of lid van een groep eisers deel te nemen aan een vordering die onderhevig is aan arbitrage; de beslissing van de arbiter is definitief en bindend met beperkte rechten van beroep.

De winnende partij wordt door de andere partij vergoed voor alle kosten in verband met de geschillenarbitrage, inclusief advocaatkosten, incassokosten, onderzoekskosten, reiskosten.

JURISDICTIE EN LOCATIE

Indien enige aangelegenheid betreffende deze aankoop wordt voorgelegd aan een rechtbank, voor of na arbitrage, gaat Viewer, bezoeker, lid, inschrijver of klant ermee akkoord dat de enige en bevoegde jurisdictie de staat en stad is die in de contactgegevens wordt vermeld van de webeigenaar, tenzij anders aangegeven. In het geval dat een geschil aanhangig is bij een federale rechtbank, is de bevoegde rechtbank de federale rechtbank van de keuze van de website.

Factureringsmodel en annulerings- / restitutiebeleid

Terugbetalingen kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met de klantenservice door op de link in de voettekst van de website te klikken, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

TOEPASSELIJKE WET

Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant gaat ermee akkoord dat het toepasselijke recht dat moet worden toegepast, in alle gevallen die van de staat van de vermelding op de website in onze contactgegevens is.

CONTACTGEGEVENS

De beheerder van deze website is te bereiken op admin@kayraexamples.com